Leasing samochodowy w pigułce – co powinieneś wiedzieć?

Decydując się na zakup samochodu, do wyboru masz m.in. kredyt samochodowy lub leasing. Obie formy finansowania kupna samochodu dostępne są zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. W niniejszym poradniku podpowiadamy, czym jest leasing, co odróżnia go od kredytu samochodowego, a także jakie są jego wady i zalety.

 1. 1. Czym jest leasing samochodowy?
 2. 2. Jak działa leasing samochodowy i ile to kosztuje?
 3. 3. Jakie są rodzaje leasingu samochodowego?
 4. 4. Co wpływa na zdolność leasingową?
 5. 5. Leasing samochodowy a kredyt na samochód – co wybrać?
 6. 6. Wady i zalety leasingu samochodowego

 
zakup samochodu na kredyt
 


1.      Czym jest leasing samochodowy?

Leasing jest formą finansowania pojazdu, która dedykowana jest przede wszystkim podmiotom gospodarczym – mogą wybierać między leasingiem operacyjnym (działającym na zasadach podobnych do dzierżawy lub najmu), a leasingiem finansowym (ta forma finansowania przypomina sprzedaż na raty). Warto pamiętać, że z leasingu mogą korzystać nie tylko firmy, ale także osoby prywatne – mowa wtedy o leasingu konsumenckim.
 
Definicję leasingu można znaleźć w kodeksie cywilnym w Tytule XVII(1). Zgodnie z Art. 709(1):
 

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 


2. Jak działa leasing samochodowy i ile to kosztuje?

W praktyce proces leasingowy wygląda tak, że kupujący udaje się do salonu samochodowego, wybiera interesujący go model, a następnie podpisuje umowę leasingu, na mocy której leasingodawca nabywa wskazany samochód i udostępnia go w zamian za ustalone opłaty, czyli raty leasingowe.

Przedmiotem umowy może być również samochód będący już własnością firmy leasingowej, na przykład samochód, który wcześniej był leasingowany, ale leasingobiorca nie zdecydował się na jego wykup.
 

Na ratę leasingową składają się:

 • raty kapitałowe (spłata wartości początkowej samochodu)
 • raty odsetkowe z tytułu finansowania (czyli odsetki ustalone przez leasingodawcę).

Ponadto trzeba liczyć się także z określoną w umowie opłatą wstępną oraz ewentualną opłatą końcową. Przykładową ratę leasingu samochodowego dla osobowego modelu Volkswagena można obliczyć poprzez poniższy kalkulator:


3. Jakie są rodzaje leasingu samochodowego?

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje leasingu:

 • Leasing finansowy, w którym prawo własności przechodzi na leasingobiorcę z chwilą zapłaty ostatniej raty (automatycznie), czyli leasingobiorca spłaca całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup samochodu.

Druga opcja w tym przypadku jest taka, że po zapłaceniu ostatniej raty leasingobiorca zobowiązany jest do zakupu samochodu za określoną w umowie sumę, czyli po upływie okresu umowy leasingodawca sprzedaje samochód leasingobiorcy.

 • Leasing operacyjny będący finansowaniem, w którym leasingobiorca ma opcję wykupu po upływie okresu umowy za określoną kwotę i może ale nie musi z niej skorzystać.
 • Leasing zwrotny polegający na sprzedaży przez leasingobiorcę środka trwałego leasingodawcy, a następnie użytkowanie go na zasadach umowy leasingowej.

Warto wspomnieć, że decydując się na wykup samochodu, możesz skorzystać z dwóch opcji – leasingu z niskim lub wysokim wykupem.

 • Leasing z niskim wykupem oznacza, że raty leasingowe wyliczone zostały tak, by spłacić samochód jeszcze w czasie trwania leasingu. W efekcie tego po zakończeniu umowy leasingowej możesz dokonać wykupu pojazdu rzędu 1% wartości samochodu.
 • Leasing z wysokim wykupem zakłada niską miesięczną ratę (odpowiadającą jedynie utracie wartości samochodu podczas trwania umowy leasingowej), co oznacza, że kwota wykupu będzie relatywnie wysoka. Zwykle jest ona odzwierciedleniem wartości pojazdu po kilku latach użytkowania i wynosi 25%-60% ceny samochodu.

 

leasing samochodu (2)

 


4. Co wpływa na zdolność leasingową?

W przypadku leasingu konsumenckiego zasady oceniania zdolności leasingowej nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku leasingu samochodowego dla firm. Zdarza się, że od osoby prywatnej firma leasingowa oczekuje jedynie:

 • dokumentów potwierdzających tożsamość,
 • zaświadczenia o dochodach,
 • wpłaty czynszu inicjalnego, stanowiącego procent wartości samochodu.

W przypadku leasingu samochodowego dla firm leasingodawcę interesują:

 • obroty lub zyski firmy (dane z minionego roku obrachunkowego),
 • poczynione inwestycje (można je uznać za amortyzację i wliczyć w poczet zysków),
 • zadłużenie firmy,
 • majątek firmy,
 • wiarygodność firmy (czas prowadzenia działalności, historia kredytowa).

W obu przypadkach leasingodawca może także zapytać o twój wiek, preferowany okres leasingu, rodzaj pojazdu i jego stan, wysokość opłaty inicjalnej itp.
 


5. Leasing samochodowy a kredyt na samochód – co wybrać?

 

Leasing samochodowy (konsumencki) Kredyt samochodowy
Leasingodawca jest właścicielem pojazdu, a leasingobiorca staje się nim dopiero po wykupie samochodu. Kredytodawca i kredytobiorca są zazwyczaj współwłaścicielami pojazdu.
Łatwiej dostępny (mniejsze restrykcje związane z oceną zdolności kredytowej). Trudniej dostępny (większe restrykcje związane z oceną zdolności kredytowej).
Szansa dla osób zadłużonych – rekomendacje KNF dedykowane bankom nie obejmują firm leasingowych (rekomendacja T). Oznacza to, że leasing może otrzymać osoba, która widnieje np. w BIK-u jako zadłużona. Niedostępny dla osób zadłużonych – zgodnie z rekomendacją KNF dla banków zobowiązania osoby wnioskującej o kredyt nie mogą przekraczać 50% lub 65% jej dochodów.
Leasing nie obniża zdolności kredytowej – firmy leasingowe nie są zobowiązane do zgłaszania leasingobiorców do BIK-u. Kredyt obniża zdolność kredytową kredytobiorcy – dane o jego zobowiązaniach finansowych przechowywane są w BIK-u.
Większa możliwość negocjacji ceny u dealera. Negocjacja ceny u dealera możliwa jest tylko w przypadku kredytu zaciąganego w komisie samochodowym.

 

Leasing konsumencki na samochód i kredyt samochodowy nie różnią się znacząco swym kosztem przy założeniu, że ich parametry są podobne. Różnica w kosztach między obiema formami finansowania może być na przykład skutkiem wynegocjowania niższej ceny samochodu u dealera.

Więcej o kredycie samochodowym znajdziesz tutaj.
 
kredyt na samochód dla firm
 


6. Wady i zalety leasingu samochodowego

Do zalet leasingu samochodowego należą:

 • W przypadku przedsiębiorców istnieje możliwość odliczenia podatku VAT nawet dwukrotnie – podczas rozliczania czynszu inicjalnego lub rat leasingowych, a następnie podczas wykupu auta. Przy obliczaniu podatku VAT obowiązuje limit 6 000 zł,
 • Leasing samochodowy nie obniża zdolności kredytowej leasingobiorcy, bo nie jest traktowany jako zobowiązanie finansowe,
 • Leasing nie wymaga angażowania kapitału własnego,
 • Proces zawierania umowy leasingowej jest stosunkowo prosty,
 • Jako że samochód pozostaje własnością leasingodawcy, wymagania wobec leasingobiorcy, a dotyczące gwarancji, są stosunkowo niskie,
 • Leasingobiorca może korzystać z korzystniejszych warunków umowy leasingowej w zakresie np. ubezpieczenia, co wynika z preferencyjnych stawek, które negocjuje leasingodawca z usługodawcami w wyniku podpisywania umów grupowych,
 • Leasing zwrotny daje możliwość uwolnienia pieniędzy zamrożonych w środek trwały.

Wady leasingu samochodowego to:

 • wyższe ceny samochodów – w przypadku udzielania leasingu właściciele salonów nierzadko podnoszą wartość samochodu nawet o kilkanaście procent,
 • w przypadku zalegania ze spłatą rat leasingowych, leasingobiorca ponosi surowe kary, które mogą skończyć się rozwiązaniem umowy leasingu,
 • raty leasingowe muszą zostać spłacone przez leasingobiorcę nawet w przypadku utraty pojazdu,
 • w przypadku upadłości firmy leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność wierzycieli leasingodawcy,
 • koszty naprawienia wad samochodu ponosi leasingobiorca (chyba że za daną wadę odpowiedzialny jest leasingodawca)